Analiza wpływu na cele środowiskowe

W dobie postępujących zmian klimatu coraz większą uwagę poświęca się problematyce ochrony wód, również w kontekście wymagań prawnych stawianych ocenom środowiskowym.

Kiedy jest potrzebna?

Analizy wpływu na cele środowiskowe jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych stanowią obowiązkowy element raportów i prognoz oddziaływania na środowisko. Wykonuje się je dla potrzeb postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wydawania zgód wodnoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem pozwoleń wodnoprawnych i ocen wodnoprawnych.

Jaki jest zakres analizy?

Cele środowiskowe wynikają przede wszystkim z Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz krajowych ustaw i rozporządzeń. Jednak analizy wpływu na cele środowiskowe nie da się wykonać bez odniesienia do przepisów z zakresu ochrony przyrody oraz ochrony ujęć wody i kąpielisk. W praktyce wykonanie analizy wymaga skojarzenia problematyki formalno-prawnej z problematyką przyrodniczą środowiska wodnego oraz znajomości różnorodnych metodyk oceny stanu wód (dotyczących elementów biologicznych, hydromorfologicznych i in.). W wielu przypadkach niezbędne jest wykonanie badań właściwości poszczególnych komponentów środowiska wodnego – zwłaszcza tam, gdzie dane Państwowego Monitoringu Środowiska są nieaktualne lub niereprezentatywne dla specyfiki oddziaływania ocenianego przedsięwzięcia. Prawidłowo wykonana analiza powinna również odnosić się do presji punktowych (np. zrzuty ścieków, pobory wód, przegrody poprzeczna), liniowych (np. zabudowa brzegów) i obszarowych (np. odpływ biogenów ze zlewni), co jest wyrazem uwzględnienia oddziaływań skumulowanych oraz oceny gotowości środowiska do przyjęcia nowych presji.

Dla potrzeb ekspertyzy badającej wpływ na cele środowiskowe JCWP i JCWPd wykonuje się następujące kroki analityczne:

  • charakterystyka jednolitych części wód objętych zakresem oddziaływania;
  • identyfikacja celów środowiskowych JCWP i wskazanie, czy istnieje ryzyko ich nieosiągnięcia;
  • ocena stanu wód (w oparciu o wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska oraz – w razie konieczności – dodatkowe analizy);
  • identyfikacja naturalnych i antropogenicznych czynników mających znaczenie dla stanu wód;
  • identyfikacja czynników oddziaływania przedsięwzięcia na stan wód;
  • ustalenia, na jakie elementy jakości wód i ich składowe będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
  • oszacowanie zdolności JCWP/JCWPd do przyjęcia presji;
  • dokonanie oceny wpływu realizacji przedsięwzięcia na osiągnięcie celów ochrony wód;
  • w przypadku wykazania zagrożenia nieosiągnięcia celu ochrony wód - analiza przesłanek dopuszczalności realizacji przedsięwzięcia (analiza ustanowienia derogacji z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej).

Z uwagi na postępujące zmiany w środowisku oraz rosnący deficyt wody, należy się spodziewać, że zagadnieniom wpływu przedsięwzięć i dokumentów strategicznych na środowisko wodne będzie poświęcana w przyszłości coraz większa uwaga. Będzie zatem rósł nacisk i wymagania dotyczące jakości dostarczanych analiz wpływu na cele środowiskowe JCWP i JCWPd.

Z doświadczenia wiem, że profesjonalnie i dokładnie wykonana analiza wpływu na cele środowiskowe pozwala zminimalizować ryzyko konieczności składania dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień dokumentacji formułowanych ze strony organów odpowiedzialnych za ochronę wód. Z tego powodu warto wspierać się wiedzą doświadczonych profesjonalistów.

Zapisz się do Newslettera o szkoleniach i konferencjach branżowych

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ