Operat wodnoprawny – pozwolenie wodnoprawne

Czym jest operat wodnoprawny?

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Operat wodnoprawny jest to opracowanie służące jako obowiązkowy załącznik do wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Operat wodnoprawny sporządza się w formie opisowej i graficznej z zapisem na elektronicznym nośniku danych (dokument tekstowy oraz pliki typu rastrowego – PDF), z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych – w zakresie dostosowanym do rodzaju działalności. Operat można nazwać „sercem” dokumentacji specjalistycznej, niezbędnej do uzyskania decyzji – pozwolenia wodnoprawnego.

Opisowa część operatu wodnoprawnego

Zgodnie z art. 409 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, część opisowa operatu wodnoprawnego zawiera, cyt.:

 1. oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;
 2. wyszczególnienie:
  1. celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
  2. celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót,
  3. rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
  4. rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
  5. stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,
  6. obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich;
 3. Opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych;
 4. charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;
 5. charakterystyka odbiornika ścieków lub wód opadowych lub roztopowych objętego pozwoleniem wodnoprawnym;
 6. ustalenia wynikające z:
  1. planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
  2. planu zarządzania ryzykiem powodziowym,
  3. planu przeciwdziałania skutkom suszy,
  4. programu ochrony wód morskich,
  5. krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
  6. planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym;
 7. określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych;
 8. wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód;
 9. wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych;
 10. planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania;
 11. informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych

Graficzna część operatu wodnoprawnego

Część graficzna operatu zawiera:

 1. plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości;
 2. zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń;
 3. schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych;
 4. schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych”.

Dodatkowe elementy

Art. 409 ust. 3-7 ww. ustawy wskazuje dodatkowe elementy, które winien zawierać operat wodnoprawny, w zależności od rodzaju korzystania z wód, a co za tym idzie konkretnego pozwolenia wodnoprawnego. Mowa tu o operatach na: pobór wód; wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych; rolnicze wykorzystanie ścieków; odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast oraz na wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Operat wodnoprawny a projekt budowlany

Operat wodnoprawny jest często mylnie kojarzy z projektem budowlanym na dany typ urządzenia wodnego lub urządzenia melioracji wodnej. Elementem opracowania jest część graficzna, jednakże operat nie może służyć jako pełnoprawny projekt budowlany celem uzyskania pozwolenia na budowę w rozumieniu Prawa budowlanego. Operat wodnoprawny można wykorzystać natomiast przy dokonywaniu zgłoszenia budowlanego w organach architektoniczno-budowlanych.

Jako autor wielu operatów wodnoprawnych, mogę śmiało zapewnić, że opracowanie wykonane w oparciu o powyższy ramowy spis treści, zawierające należycie przygotowaną część graficzną, jest gwarancją uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Zapisz się do Newslettera o szkoleniach i konferencjach branżowych

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ