Zakres współpracy z samorządami w kwestiach środowiskowych

Katalog zadań samorządów terytorialnych w dziedzinie ochrony środowiska jest bardzo obszerny. Na pracowników urzędów miast, gmin oraz starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich nałożone są liczne obowiązki. Najczęściej dotyczą one postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji. Często są to również wyzwania związane z opracowaniem dokumentów strategicznych i planistycznych lub prowadzeniem wykazów np. instalacji.

Zadania te, oprócz dbałości o kwestie proceduralne (uchybienie wymogom proceduralnym to podstawowa przyczyna uchylania wielu decyzji administracyjnych), wymagają od pracowników administracji specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin, która jest regulowana przez kilkaset aktów prawnych i norm branżowych, a ich zastosowanie wymaga doskonałej orientacji w problematyce przyrodniczej poszczególnych komponentów środowiska. Urzędnicy często słyszą, że „organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy” (art. 77 kpa). Staje się to szczególnie istotne w przypadku przedsięwzięć, które mogą zagrażać środowisku i są źródłem niepokojów społecznych.

W przypadku, gdy organ administracji publicznej nie dysponuje specjalistyczną wiedzą, może zasięgnąć opinii zewnętrznych ekspertów. Może np. powołać biegłego (zob. art. 84 kpa) lub zlecić specjalistom opracowanie ekspertyzy, której przedmiotem będzie:

  • zweryfikowanie dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę (np. badanie poprawności wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko),
  • wykonanie niezależnej analizy wpływu na środowisko (np. analiza uciążliwości odorowych, analiza zagrożenia dla stosunków wodnych, ekspertyza na temat emisji hałasu),
  • kwalifikacja przedsięwzięcia pod względem tego, czy wymaga ono decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia emisyjnego lub czy jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  • ocena zgodności instalacji z wymaganiami najlepszych dostępnych technik (BAT).

Współpraca z ekspertami z zakresu ochrony środowiska może dotyczyć również innych nietypowych zagadnień, takich jak np.:

  • inwentaryzacja miejsc nielegalnego zdeponowania odpadów,
  • opracowanie projektu decyzji, postanowienia lub pisma (np. wezwania do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko),
  • identyfikacja nierozpoznanego źródła zanieczyszczenia środowiska lub uciążliwości dla mieszkańców,
  • opracowanie „śladu wodnego” miast i gmin,
  • wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w urzędzie.

Firmy eksperckie są także otwarte na realizację typowych (najczęściej poszukiwanych) zleceń, takich jak np. prognozy oddziaływania na środowisko, programy ochrony środowiska, opracowania ekofizjograficzne i miejskie plany adaptacji do zmian klimatu.

Zakres spraw będących w kompetencji poszczególnych urzędów jest szeroki i bynajmniej z czasem go nie ubywa, opracowania stanowiące materiał dowodowy również są coraz obszerniejsze. Z mojego wieloletniego doświadczenia we współpracy z samorządami wynika, że w tej sytuacji wsparcie merytoryczne ekspertów branżowych jest często niezbędne w prawidłowym wykonywaniu obowiązków będących w kompetencji organów administracji.

Zapisz się do Newslettera o szkoleniach i konferencjach branżowych

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ