Dla Inwestora

Portal eksperci-srodowiskowi.pl jest miejscem skupiającym firmy i niezależnych ekspertów z zakresu ochrony środowiska w procesie administracyjnym. Znajdziesz tu firmy i ekspertów o różnych specjalizacjach, których wiedza i doświadczenie pozwolą Ci zminimalizować ryzyka procesu inwestycyjnego w obszarze ochrony środowiska. Wybierając odpowiednią do swoich potrzeb firmę zaoszczędzisz czas i pieniądze.

Poniżej znajdziesz ogólne informacje proceduralne, które pozwolą Ci zorientować się w gąszczu przepisów z zakresu uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Portal jest miejscem, gdzie znajdziesz firmy wykonujące raporty o oddziaływaniu na środowisko, karty informacyjne przedsięwzięć, specjalistyczne analizy z zakresu środowiska, zajmujące się sprawozdawczością środowiskową, wykonujące wnioski o pozwolenia środowiskowe, wnioski odpadowe, firmy doradcze, a także przyrodników zajmujących się inwentaryzacjami przyrodniczymi i wielu innych.

Każda firma ma swoją wizytówkę zawierającą informacje o lokalizacji, doświadczeniu i referencje. Każda firma na wizytówce podaje swoje dane kontaktowe dzięki czemu możesz się z nią bezpośrednio skontaktować, bez żadnych opłat.

Firmę możesz wyszukać poprzez jej specjalizację jak i obszar jej działania. W zakładce "znajdź eksperta" znajdziesz odpowiednie narzędzie.

Wybierając eksperta kieruj się przede wszystkim jego doświadczeniem oraz przy pewnym typie opracowań również lokalizacją - nie kieruj się tylko najniższą ceną. Lokalni eksperci dobrze znają uwarunkowania lokalnego środowiska i zachodzące w nim procesy, co przy pewnych przedsięwzięciach ma spore znaczenie. Zapytaj o wycenę kilka firm zanim podejmiesz decyzję o wyborze wykonawcy.

Opracowania środowiskowe są podstawą procedowania w urzędach, stanowią bazę informacji o przedsięwzięciu dla organu prowadzącego, organów opiniujących i uzgadniających oraz społeczeństwa. Profesjonalnie wykonana dokumentacja skraca czas procedowania oraz ogranicza liczbę potencjalnych problemów, które mogą się wydarzyć “po drodze”, zanim otrzymasz upragnioną decyzję/pozwolenie.

Po określeniu w wyszukiwarce znajdującej się na stronie głównej (po kliknięciu w przycisk "znajdź eksperta"), pojawi się lista wybranych firm. Na liście jest opcja zaznaczenia kilku firm poprzez odhaczenie pola “dodaj do zapytania”, pod listą znajduje się pole do wpisania wiadomości. Wiadomość zostanie automatycznie rozesłana do wybranych firm, a kopia zapytania na Twoją skrzynkę mailową.

procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej - informacje podstawowe

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

  Decyzja środowiskowa jest pierwszą decyzją, którą potrzebujesz uzyskać, jeśli planujesz realizację inwestycji. Wydaje się ją przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz innych decyzji następczych po decyzji środowiskowej. Dla każdej inwestycji wydawana jest tylko jedna decyzja środowiskowa. Określa ona warunki środowiskowe dotyczące fazy budowy i fazy eksploatacji przedsięwzięcia, aby jak najmniej oddziaływało ono na środowisko. W decyzji środowiskowej określa się m.in.:

  • sposoby unikania, zapobiegania, minimalizowania bądź ewentualnej kompensacji oddziaływań planowanej inwestycji,
  • zakres monitoringu przyrodniczego,
  • obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej,
  • konieczność prowadzenia nadzorów środowiskowych.

  Warunki realizacji przedsięwzięcia są wiążące dla organów wydających kolejne decyzje w procesie inwestycyjnym np. pozwolenie na budowę.

  ważne: Aby decyzja środowiskowa mogła być wydana, przedsięwzięcie musi być zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli plan taki został uchwalony). W niektórych sytuacjach przepisy dopuszczają odstępstwo od tej zasady (więcej tu https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/1894-przedsiewziecia-ktore).

 • Dla jakich inwestycji konieczne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

  Nie dla wszystkich inwestycji musisz otrzymać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, listę przedsięwzięć które jej potrzebują zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

  Lista przedsięwzięć zawiera ponad 150 pozycji, znajdują się tam głównie: obiekty przemysłowe, obiekty infrastrukturalne, stacje demontażu pojazdów, składowiska odpadów, chów i hodowla zwierząt, a także wydobycie/poszukiwanie/rozpoznanie kopalin, przedsięwzięcia związane z turystyką, zabudowa mieszkaniowa i usługowa, centra handlowe, garaże, parkingi, scalanie gruntów, wylesienia i in.

  Przedsięwzięcia znajdujące się na liście są podzielone na dwie grupy

  • grupa pierwsza - przedsięwzięcia zawsze znacząco oddziałujące na środowisko
  • grupa druga - przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziałujące na środowisko

  Dla przedsięwzięć z pierwszej grupy obowiązkowo przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko (zobacz tutaj).

  Również przedsięwzięcia obejmujące rozbudowę, przebudowę lub montażu wymienionych na liście przedsięwzięć, mogą wymagać uzyskania decyzji środowiskowej.

 • Kto wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

  W zależności od rodzaju przedsięwzięcia:

  • starostwo powiatowe
  • wójt, burmistrz, prezydent miasta
  • regionalna dyrekcja ochrony środowiska
  • regionalna dyrekcja lasów państwowych
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • Ile czasu zajmuje procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

  Kilka do kilkunastu miesięcy. To ile czasu będziesz czekał zależy w dużej mierze od jakości karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz od sprawności procedowania w urzędzie. Jeśli nie masz wystarczających kompetencji oraz czasu na “monitorowanie” procedury w urzędzie zastanów się nad ustanowieniem pełnomocnika inwestora (zobacz tutaj)

 • Z czego składa się wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

  Napisanie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach najlepiej powierzyć specjalistom, gdyż to co się znajdzie we wniosku będzie miało swoje odbicie w decyzji i określonych w niej warunkach realizacji przedsięwzięcia, a w konsekwencji będzie wiążące dla organów wydających kolejne decyzje np. pozwolenie na budowę.

  Wniosek składa się z tekstu wniosku oraz kilku załączników (m.in. wypisów z rejestru gruntów, kopii map ewidencyjnych, mapy poglądowej z zasięgiem oddziaływania innych). Jednym z załączników jest raport o oddziaływaniu na środowisko lub karta informacyjna przedsięwzięcia.

 • Kiedy karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP), a kiedy raport?

  Karta informacyjna przedsięwzięcia jest opracowaniem zawierającym opis planowanej inwestycji wraz z podstawowymi informacjami na temat jej oddziaływania na środowisko. Raport jest opracowaniem bardziej złożonym, zawierającym analizy przyrodnicze oraz odpowiednie dla danej inwestycji analizy specjalistyczne np. akustyczne.

  Dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001839), przygotowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obowiązkowe - możliwie dwie ścieżki postępowania:

  • raport składa się odrazu z wnioskiem o decyzję środowiskową, jako jeden z jego załączników,
  • jako załącznik do wniosku o decyzję środowiskową składa się kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz wniosek o ustalenie zakresu raportu.

  Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (druga grupa z rozporządzenia-LINK do rozporządzenia jak już będzie nowe w necie) wraz z wnioskiem o decyzję środowiskową składa się kartę informacyjną przedsięwzięcia. Urząd decyduje, czy do wydania decyzji środowiskowej potrzebne jest również sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, czy też wystarczą informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Jeśli urząd stwierdzi, że przygotowanie raportu i przeprowadzenie pełnej oceny oddziaływania na środowisko jest konieczne, wówczas zawiesza postępowanie do czasu aż inwestor przedstawi raport.

 • Czy mogę jakoś pomóc losowi, aby organ nie nałożył obowiązku raportu?

  Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001839), urząd decyduje czy do wydania decyzji środowiskowej wystarczy karta informacyjna przedsięwzięcia, czy potrzebne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

  Aby zwiększyć szanse inwestora na to, że urząd wyda decyzję środowiskową na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia i nie będzie żądał sporządzenia raportu (o czym marzy zdecydowana większość inwestorów ponieważ konieczność wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz czasem), warto zastanowić się nad wykonaniem rozszerzonej karty informacyjnej przedsięwzięcia. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa szanse na otrzymanie decyzji środowiskowej bez konieczności sporządzania raportu.

  Uzyskanie decyzji środowiskowej na podstawie karty informacyjnej pozwala zaoszczędzić pieniądze i czas.

 • Co to jest ocena oddziaływania na środowisko?

  Obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest jednoznaczny z przeprowadzeniem przez organ pełnej oceny oddziaływania na środowisko, która obejmuje:

  • weryfikację raportu przez organ prowadzący procedurę - co w praktyce oznacza możliwość zadawania pytań, żądania wyjaśnień oraz uzupełnień,
  • uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień od innych organów m.in. regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organu wydającego pozwolenie zintegrowane, dyrektora urzędu morskiego, organu właściwego do ocen wodnoprawnych - co w praktyce oznacza wydłużenie czasu procedowania oraz możliwość zadawania przez te organy pytań do raportu, żądania wyjaśnień i uzupełnień.
  • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu – konsultacje społeczne trwają 30 dni.

  Pełną ocenę oddziaływania na środowisko przeprowadza się, aby określić możliwe oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zaplanować możliwości unikania, łagodzenia lub ewentualnej kompensacji negatywnych oddziaływań. Podstawą informacji w procesie oceny oddziaływania na środowisko jest raport o oddziaływaniu na środowisko.

 • Kto może być autorem karty lub raportu i jak go wybrać?

  Nie ma wymagań dotyczących autora karty informacyjnej, natomiast autorem raportu o oddziaływaniu na środowisko może być tylko osoba z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem.

  W praktyce kiedy chcesz zlecić wykonanie karty lub raportu najlepiej zlecić to firmie, która ma doświadczenie w sporządzaniu opracowań środowiskowych dla konkretnego rodzaju przedsięwzięć oraz ma wiedzę o lokalnym środowisku. Do określenia oddziaływań na środowisko z jednej strony konieczne jest posiadanie wiedzy o środowisku i zachodzących w nim procesach, a z drugiej rozumienie procesów technologicznych i charakterystyki przedsięwzięcia będącego przedmiotem oceny. Inne są bowiem oddziaływania linii energetycznej, elektrowni wiatrowej, czy chlewni. Jeżeli realizujesz inwestycję na północy Polski warto wybrać firmę z północy Polski, ponieważ środowisko i jego problemy nie są jednakowe w całym kraju, inne problemy występują np. na Żuławach, a inne na terenach górskich. Eksperci zazwyczaj mają lepsze wyczucie lokalnego środowiska i procesów w nim zachodzących, dlatego łatwiej będzie im ocenić jak Twoja inwestycja wpłynie na lokalne środowisko i zachodzące w nim procesy.

 • Dlaczego warto zapłacić więcej za raport/kartę informacyjną dobrej jakości?

  Ponieważ w konsekwencji zaoszczędzisz czas, pieniądze i swoje nerwy.

  Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest procesem w którym zachodzą interakcje między inwestorem, urzędem prowadzącym postępowanie, a także kilkoma innymi urzędami opiniującymi i uzgadniającymi oraz społeczeństwem. Wszystkie te “jednostki” wypowiadają się w sprawie oddziaływania Twojej inwestycji na środowisko, a skąd czerpią o niej wiedzę? - z karty informacyjnej lub raportu. Jeśli karta lub raport będą napisane w sposób nie do końca profesjonalny, z niejasnościami i błędami wówczas stwarza to sytuację, kiedy autor raportu otrzyma zapytania, wezwania do wyjaśnień i uzupełnień. Koszty dodatkowych analiz ponosi inwestor, czas który jest poświęcony na wyjaśnienia/uzupełnienia/dodatkowe analizy - traci Inwestor.

  Jeśli zlecisz wykonanie opracowania firmie z odpowiednim doświadczeniem, znającej lokalne uwarunkowania środowiskowe, wówczas zwiększasz swoje szanse na sprawne procedowanie i minimalizujesz ryzyko wydłużenia czasu oczekiwania na decyzję środowiskową (w zależności od sprawności urzędu i stopnia skomplikowania sprawy czas ten wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy).

 • Jaka jest rola pełnomocnika inwestora w procesie pozyskiwania DŚU?

  Jeżeli nie masz czasu ani kompetencji, by samemu kontaktować się z urzędem prowadzącym postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zleć tą pracę pełnomocnikowi. Pełnomocnik jest osobą działającą w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy. Pełnomocnik w imieniu inwestora składa wniosek o decyzję środowiskową, odpowiada na pytania urzędu, składa wyjaśnienia, jest w bieżącym kontakcie z urzędnikiem prowadzącym postępowanie. W praktyce najczęściej firma opracowująca kartę informacyjną lub raport pełni również rolę pełnomocnika.

 • Na czym polega udział społeczny w ocenie oddziaływania na środowisko?

  Zawsze kiedy w postępowaniu konieczne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko urząd ma obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych. Jest to czas (30 dni) kiedy każdy, bez obowiązku wykazywania interesu prawnego i posiadania prawa strony, może zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć swoje uwagi i wnioski. Organ prowadzący ma obowiązek odnieść się do wszystkich uwag i wniosków, a w uzasadnieniu decyzji jest zobowiązany poinformować w jaki sposób wziął je pod uwagę. Organizacje ekologiczne posiadają prawo strony, co oznacza że w każdym momencie trwania procedury posiadają prawo wglądu do akt sprawy oraz mają prawo odwołania od decyzji.

 • Kiedy ponowna ocena oddziaływania na środowisko?

  Ponowną ocenę oddziaływania na środowisko wykonuje się na etapie wydawania niektórych decyzji następczych po decyzji środowiskowej np. pozwolenia na budowę w m.in. następujących przypadkach:

  • na wniosek inwestora,
  • jeżeli we wniosku np. o wydanie pozwolenia na budowę zaszły zmiany w przedsięwzięciu w stosunku do decyzji środowiskowej,
  • kiedy obowiązek jej wykonania został nałożony w decyzji środowiskowej.

  Kiedy złożysz wniosek o wydanie lub zmianę pozwolenia na budowę, urząd oceni czy wnioskowane przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami decyzji środowiskowej. Jeżeli z oceny wyniknie, że nie jest - wówczas urząd oceni zakres niezgodności i konieczne może być przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko (zmiana istniejącej decyzji środowiskowej, bądź uzyskanie nowej). Jeżeli urząd nałożył obowiązek wykonania ponownej oceny oddziaływania na środowisko, konieczne będzie wykonanie nowego raportu. Nowy raport o oddziaływaniu na środowisko wykonywany na etapie ponownej oceny ma rozszerzony zakres treści w porównaniu z raportem wykonywanym na etapie “pierwszej” oceny.

  * więcej dowiesz sie tu https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/3455-ponowna-ocena-oddzialywania-na-srodowisko-przy-wydawaniu-pozwolenia-na-budowe

 • Kiedy konieczne jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej i na czym polega?

  Inwentaryzacja przyrodnicza to zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego. Badania terenowe trwają rok i obejmują: ptaki, ssaki (w tym nietoperze), płazy, gady, szatę roślinną, siedliska, grzyby, porosty, bezkręgowce i ryby. Raport z inwentaryzacji zawiera informacje o wszystkich zinwentaryzowanych gatunkach roślin i siedliskach, z wydzieleniem gatunków i siedlisk chronionych. Zawiera także informacje o formach ochrony przyrody i korytarzach ekologicznych.

  Inwentaryzację przyrodniczą wykonuje się zawsze, kiedy przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko (raport) i stanowi załącznik do raportu.

  Do karty informacyjnej przedsięwzięcia nie ma obowiązku dołączania wyników inwentaryzacji przyrodniczej, ale warto to rozważyć jeśli wykonujemy rozszerzoną kartę informacyjną.

Zapisz się do Newslettera o szkoleniach i konferencjach branżowych

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ