Regulamin

Regulamin portalu internetowego

Portal internetowy dostępny pod adresem https://eksperci-srodowiskowi.pl/ prowadzony przez Dorotę Dawidowicz wykonującą działalność gospodarczą pod firmą „Alpin-Tech Michał Dawidowicz” Dorota Dawidowicz pod adresem ul. Gospody 21b lok. 9, 80-344 Gdańsk, NIP: 9581494786, REGON: 221623520, udostępniony jest na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Administratora:

 1. numer telefonu: +48 530 193 461,
 2. adres e-mail: biuro@eksperci-srodowiskowi.pl.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

I. Definicje

 1. Portal - portal internetowy działający pod adresem https://ekspercisrodowiskowi.pl/.
 2. Administrator – Dorota Dawidowicz wykonująca działalność gospodarczą pod firmą „Alpin-Tech Michał Dawidowicz” Dorota Dawidowicz pod adresem ul. Gospody 21b lok. 9, 80-344 Gdańsk, NIP: 9581494786, REGON: 221623520.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.
 5. Wizytówka firmy – przygotowana przez Użytkownika treść informacyjna (prezentacja) dotycząca prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa, w którego imieniu działa, w szczególności opisująca przedmiot działalności oraz dane kontaktowe.
 6. Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika w tym informacje zamówionych usługach lub Wizytówce firmy.

II. Postanowienia ogólne

 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Informacje dotyczące usług znajdujące się na Portalu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 7. Wszelkie ceny usług podane na stronie Portalu podawane są w polskich złotych (PLN) oraz są cenami netto do których zostanie naliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z aktualną na dzień złożenia zamówienia stawką.

III. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi bezpłatne dostępne dla każdego Użytkownika, w szczególności usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych na Portalu, a także udostępnienie branżowego katalogu firm.
 2. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi odpłatne, w szczególności umożliwia:
  • dostęp do konta użytkownika,
  • zamieszczanie wizytówek firmy w branżowym katalogu firm,
  • publikację artykułów na portalu.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
  • urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  • przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  • dostęp do poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

IV. Konto użytkownika. Usługi płatne

 1. Administrator świadczy usługi płatne wyłącznie na rzecz Użytkowników będących przedsiębiorcami dokonującymi z Administratorem czynności prawnych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
 2. Dostęp do Konta użytkownika oraz innych usług płatnych możliwy jest po dokonaniu przez Użytkownika zamówienia i opłacenia odpowiedniego Profilu konta i usług dodatkowych zgodnie z dostępną ofertą Administratora.
 3. Użytkownik składa zamówienie za pośrednictwem Portalu poprzez wybór pożądanego Profilu konta oraz usług dodatkowych. Zamówienie składa się na adres email biuro@eksperci-srodowiskowi.pl.
 4. Następnie Administrator przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika fakturę, na podstawie której Użytkownik opłaca zamówione usługi. Administrator po otrzymaniu płatności dokonuje aktywacji Konta użytkownika zgodnie z Profilem konta wybranym przez Użytkownika i specjalizacjami.
 5. Po dokonaniu aktywacji Konta użytkownika pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną.
 6. Usługi świadczone są na zasadach oraz przez okres czasu zgodnie z Regulaminem oraz opisem usługi dostępnym na Portalu.
 7. W przypadku zmiany Regulaminu lub treści oferty, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługi na warunkach obowiązujących na dzień złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 8. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta użytkownika osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Użytkownika.
 9. Użytkownik nie posiada prawa do zbywania Konta użytkownika innym podmiotom.
 10. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających logowanie na Portalu.
 11. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta użytkownika.

V. Zasady zamieszczania treści

 1. W ramach korzystania z Portalu Użytkownik posiadający Konto użytkownika może umieszczać treści zależnie od rodzaju usługi, z której korzysta.
 2. Treści zamieszczane na Portalu muszą zawsze odpowiadać celowi usługi, w ramach której udostępniono możliwość dodawania treści.
 3. Użytkownik nie może zamieszczać treści:
  • nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwala popełnienie takiego czynu,
  • obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
  • pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
  • znieważających lub zniesławiających inne osoby, a także godzących w dobre imię tych osób,
  • propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
  • naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
  • mających charakter bezprawny,
  • posiadających odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
  • zawierających informacje reklamowe lub marketingowe niedotyczące działalności osoby publikującej treści lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Administratora.
 4. Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek treści na Portalu zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tych treści oraz ich publikacji.
 5. Użytkownik z chwilą zamieszczenia treści na Portalu udziela Administratorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z treści w zakresie udostępniania treści w ramach Portalu poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie oraz rozpowszechnianie (w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie oraz emitowanie) w sposób umożliwiający wyświetlanie treści na urządzeniach elektronicznych z wykorzystaniem sieci Internet w każdym miejscu i czasie przez każdą osobę uzyskującą dostęp do Portalu, niezależnie od liczby oraz formy dostępu.
 6. Użytkownik udziela licencji, o której mowa w ust. 5 wyłącznie w ramach usług świadczonych na Portalu oraz w celu świadczenia ich przez Administratora. Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie przez Administratora zmian w treściach objętych licencją w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia usług dostępnych na Portalu.
 7. Licencja, o której mowa w ust. 5-6 udzielana jest przez Użytkownika bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i liczbowego oraz bez wynagrodzenia dla Użytkownika i innych podmiotów uprawnionych do treści.
 8. Licencja, o której mowa w ust. 5-6 wygasa z chwilą usunięcia przez Użytkownika treści z zasobów Portalu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści zamieszczanych przez Użytkownika w ramach Portalu, co może skutkować odmową publikacji treści na Portalu w przypadku, gdy zamieszczona przez Użytkownika treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 10. Administrator w celu wyeliminowania potencjalnych oszustw oraz publikacji fałszywych Wizytówek firmy zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji Użytkownika poprzez żądanie przesłania wypisu z CEIDG, innego właściwego rejestru przedsiębiorców lub innego dokumentu dotyczącego działalności Użytkownika.

VI. Płatności za Usługi

 1. Administrator umożliwia płatność za usługi świadczone za pośrednictwem Portalu w formie przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Administratora wskazany na fakturze.
 2. Administrator dokumentuje sprzedaż usługi fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Konta użytkownika i zawieszenia świadczenia części lub całości usług w stosunku do Użytkownika, który popadł w zwłokę w płatności za zamówione usługi.

VII. Odpowiedzialność

 1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań na Portalu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Portalu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
 4. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 6. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom oferowanych usług lub celom informacyjnym. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Administratora, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych przez Portal informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
 7. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.
 8. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do minimalnych granic odpowiedzialności dopuszczonych i określonych prawem właściwym ze względu na siedzibę Administratora lub według miejsca pobytu Użytkownika bądź też wynikających z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

VIII. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Administratora.
 2. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w postaci udostępnienia Konta użytkownika, Administrator usuwa Konta użytkownika z Portalu.
 3. Usunięcie Konta użytkownika może spowodować zakończenie odpłatnych usług świadczonych przez Administratora na rzecz Użytkownika bez przyznania Użytkownikowi prawa do otrzymania zwrotu płatności za zamówioną a niewykorzystaną w całości lub części usługę, chyba że świadczenie usługi nie zostało rozpoczęte.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym do usunięcia Konta użytkownika za okresem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.

IX. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Portalu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazywana jest Użytkownikowi w formie wiadomości przesłanej na jego adres poczty elektronicznej.
 4. Nierozpatrzenie przez Administratora reklamacji w terminie wskazanym w ust. 3 oznacza jej uwzględnienie.

X. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora na Portalu.
 3. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:
  • kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  • rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
  • pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na stronie Portalu internetowego lub mailowo na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Portalu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2020 r.

Zapisz się do Newslettera o szkoleniach i konferencjach branżowych

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ